Oceňovanie Dobrovoľník roka

Jednou z dôležitých otázok dobrovoľníctva je téma udržania si dobrovoľníkov a spôsob ich motivácie. Keďže dobrovoľník nie je za svoju prácu ohodnotený riadnou mzdou, ako je to v prípade zamestnancov, organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi musia nájsť iný spôsob, ako dajú dobrovoľníkom na vedomie, že si ich prácu vážia a je pre nich veľmi dôležitá.

Veľmi dôležitú úlohu v procese práce s dobrovoľníkmi zohráva spätná väzba. Ak dobrovoľník nemá pocit, že jeho práca má cenu, že prináša nejaké výsledky, veľmi ľahko stráca motiváciu a organizácia ho môže veľmi ľahko stratiť. Preto dajte svojim dobrovoľníkom vedieť, že si ich prácu vážite, že sú pre vás nenahraditeľní a potrebujete ich.

Ak ste organizácie, v rámci ktorej dobrovoľníci pracujú s klientami, určite dostávajú spätnú väzbu od vašich klientov, nezabúdajte však ani na tú od vás ako organizácie. Ak pre vás dobrovoľníci robia inú prácu (napr. administratívnu prácu, preklady, úpravu webových stránok a pod.) je to len na vás. Vy ste tí, ktorí im musia vyjadriť pochvalu a vďaku. Nezabúdajte na nich ani pri spoločenských podujatiach alebo aktivitách podobného rázu. Pozvanie na stretnutia, recepcie, alebo podujatia sú tiež istým spôsobom ocenenia, na ktoré sa u nás veľmi nemyslí. Istým spôsobom poďakovania môže byť aj uvedenie mien dobrovoľníkov vo výročnej správe organizácie alebo v iných súvisiacich materiáloch. 

Treba si uvedomiť, že dobrovoľníci môžu organizácii veľa priniesť – okrem bezplatnej práce je to aj nadhľad dobrovoľníka. Dobrovoľník nie je v organizácii každý deň, nevidí a často možno ani nechápe ako to v organizácii funguje každý deň, napriek tomu vidí často veci s nadhľadom, pohľadom „zvonka“, ktorý môže byť pre každú organizáciu prínosom. Preto sa pýtajte svojich dobrovoľníkov na ich názory, možno budete prekvapený ich pohľadom. Záujem o ich názory je určitým druhom spätnej väzby, ktorú dobrovoľníci potrebujú – je prejavom toho, že sa zaujímate o ich názory, o nich ako ľudí, ktorí majú čo povedať.

Mnoho organizácií využíva ako dobrovoľníkov študentov. Jedným zo spôsobov, akým im môžete poďakovať je napríklad poskytnutie odporúčania pre zamestnávateľa, u ktorého sa uchádzajú o zamestnanie. Aj keď doteraz neboli nikde zamestnaní, u vás iste získali neoceniteľné skúsenosti, ktoré by im mohli poskytnúť konkurenčnú výhodu pri uchádzaní sa o nové zamestnanie. Ste tými, kto ich po pracovnej (a často aj osobnej) stránke veľmi dobre poznajú, a preto môžete byť pre nového zamestnávateľa objektívnym meradlom skúseností, vedomostí a zručností týchto mladých ľudí. Nečakajte, kým vás o to mladí dobrovoľníci požiadajú, ponúknite im to sami.
Okrem uvedených foriem spätnej väzby využívajú niektoré organizácie aj priame oceňovanie dobrovoľníkov.

Od roku 2008 usporiadávame oceňovanie Dobrovoľník roka.

Ide o ocenenie, ktoré smeruje k zvýšeniu statusu dobrovoľníctva a k rozvoju dobrovoľníctva na Slovensku. Dobrovoľníci a dobrovoľníčky (jednotlivci i kolektívy) sú oceňovaní za dobrovoľnícku činnosť vykonávanú bez nároku na finančnú odmenu v prospech iných, v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, kultúry, výchovy a vzdelávania a pod. Ocenenie môže byť udelené aj za výnimočný projekt alebo iný prejav solidarity a motivovania k službe pre druhých.

# oceňovanie Dobrovoľník roka 2012

# oceňovanie Dobrovoľník roka 2013

# oceňovanie Dobrovoľník roka 2014

# oceňovanie Dobrovoľník roka 2015

# oceňovanie Dobrovoľník roka 2016

# oceňovanie Dobrovoľník roka 2017

# oceňovanie Dobrovoľník roka 2018 a 2019