Pasy zručností

Čo je pas zručností?

Pas zručností predstavuje potvrdenie o zručnostiach, ktoré dobrovoľník prostredníctvom svojej dobrovoľníckej činnosti nadobudol či rozvíjal. V EÚ doteraz neexistuje žiadna predpísaná forma, ktorá by zjednotila výstup pre dobrovoľníkov. V rámci programu Reference vychádzajúceho z programu celoživotného vzdelávania Grundtvig sa snažíme v spolupráci so siedmymi ďalšími európskymi krajinami dospieť ku konečnej podobe pasu zručností, ktorý by bol prínosom nielen pre dobrovoľníkov ale aj pre všeobecné vnímanie dobrovoľníctva ako cesty k rozvoju človeka. Tento pas zručností reps. odporúčací list pre dobrovoľníka by mal uľahčiť uplatnenie sa na trhu práce.

Čo v pase zručností nájdem?

Myslíme si, že je nevyhnutné, aby v akomkoľvek dokumente, ktorý hovorí o pracovnej minulosti človeka nebol uvedený len výpočet pozícií, na ktorých človek pôsobil, ale aj čo najväčšia konkretizácia činností, ktorým sa venoval. Zručnosťami môžeme označiť určitú zbehlosť, obratnosť pri konkrétnej činnosti. Určitou činnosťou človek nadobúda pohotovosť správne, čo najrýchlejšie a s čo najmenšou námahou vykonávať určitú činnosť na základe osvojených vedomostí a predchádzajúcej praktickej činnosti. Práve pasy zručností budú zamerané len na konkrétny výpočet takýchto zručností. Veríme, že začať pozerať na dobrovoľníka ako na človeka, ktorí na sebe neustále pracuje popri nezištnej pomoci iným je spôsob, ako zvýšiť status takejto činnosti.

Treba mi ako dobrovoľníkovi pas zručností?

Myslíme si, že áno. Prínos dobrovoľníkov pôsobiacich v akejkoľvek oblasti je neoceniteľný, no aj napriek tomu si myslíme, že mať zadefinované, čomu ste sa ako dobrovoľník venovali, môže byť v konečnom dôsledku veľkým plusom. Veríme, že časom budú skúsenosti nadobudnuté dobrovoľníckou činnosťou bežnou súčasťou dokumentov k pracovným pohovorom. Myslíme si, že čas strávený dobrovoľníckou činnosťou je rovnako hodnotný ako čas strávený na konkrétnej pracovnej pozícii. Pas zručností nesie v sebe potenciál vyzdvihnúť vaše praxou nadobudnuté či rozvinuté zručnosti, ktoré inému človeku pomôžu vytvoriť si obraz o vás ako budúcom zamestnancovi. Takýto pas zručností by časom mala vedieť vystaviť  každá z organizácií spolupracujúca s dobrovoľníkmi.

Čo prináša dobrovoľníctvo v kontexte pracovného života?

Pokiaľ by sme sa zamerali na význam dobrovoľníctva pre budúcnosť človeka, konkrétne len na pracovnú sféru života, dospejeme k záveru, že dobrovoľníctvo je jedným zo spôsobov, ako na sebe pracovať. Nechceme zúžiť chápanie dobrovoľníctva len na jeden zo spôsobov ako si vylepšiť životopis, ale chceme vyzdvihnúť pridanú hodnotu dobrovoľníckej činnosti ako takej. Dobrovoľníctvo je možné chápať aj ako priestor pre sebavzdelávanie v praktickom kontexte zahŕňajúce neformálne ale aj informálne vzdelávanie posilňujúce motiváciu a sebadôveru jedinca. Okrem toho, dobrovoľníctvo môže byť prínosom v rámci osobnostného rozvoja jednotlivca: zručnosti a skúsenosti získané dobrovoľníckou činnosťou prispievajú k formovaniu osobnosti človeka, jeho rozvoju a začleneniu sa do spoločnosti. Získavanie nových zručností prostredníctvom dobrovoľníckej práce môže byť dôležitým motivačným faktorom pre uplatnenie sa a ďalší postup v práci. Takže dobrovoľníctvo je dôležitým prostriedkom sociálnej a profesionálnej integrácie.