O dobrovoľníctve

Dobrovoľníctvo je slobodne zvolená činnosť dobrovoľníka v prospech iných vykonávaná bez nároku na odmenu. Na Slovensku právne postavenie dobrovoľníka/čky a právne vzťahy pri vykonávaní dobrovoľníckej činnosti v SR a zahraničí upravuje Zákon o dobrovoľníctve (č. 406/2011).

Vo všeobecnosti dobrovoľníkom/dobrovoľníčkou je človek (latinsky voluntarius = ochotný, naklonený), ktorý dáva zo svojho osobného času, energie, vedomostí a schopností v prospech činnosti, za ktorú nedostane finančnú odmenu, no získava osobnostný a profesionálny rast, dobrý pocit, niekedy nové priateľstvá a životné skúsenosti.

Ak máte záujem o dobrovoľnícku činnosť, môžete sa podieľať na:

dobrovoľníckych aktivitách, t.j. rôznych nepravidelných aktivitách ľudí pre rôzne organizácie na základe ústnej dohody, dobrovoľníckej službe v zmysle formalizovanej aktivity s jasným časovým ohraničením, cieľom, obsahom, úlohami, štruktúrou a organizačným rámcom, osobnou podporou, legislatívnou a sociálnou ochranou na základe ústnej alebo písomnej dohody, dobrovoľnej svojpomoci, t.j. vzájomnej pomoci medzi susedmi, skupinami detí a mládeže a záujmovými skupinami, ktorá sa odohráva na báze vzájomnej dohody mimo organizácie.

„Dobrovoľničiť“ sa dá v podstate všade, môžeme pomôcť ľuďom vo svojom okolí, a to samostatne, napr. pomôcť s nákupom chorej susedke, upratať na ulici alebo v parku. Každý z nás má schopnosti a energiu k tomu, aby uskutočnil určitú dobrovoľnícku činnosť, záleží však na tom, nakoľko a ako sa chce určitej službe venovať. Po roku 1989 je čoraz častejším spôsobom vykonávania dobrovoľníckej činnosti dobrovoľníctvo venované mimovládnym organizáciám, občianskym združeniam a neziskovým organizáciám alebo školám a cirkvám.

Dobrovoľnícku činnosť je možné vykonávať: na Slovensku zapojením sa do práce rôznych organizácií, v zahraničí prostredníctvom Európskej dobrovoľníckej služby, UN Volunteers, pripravovaného mechanizmu vysielania dobrovoľníkov do menej rozvinutých krajín, a/alebo zapojením sa do individuálnych programov neziskových organizácií (INEX, Savio, eRko, GLEN, Človek v ohrození, AIESEC apod.)