Legislatíva

22. november 2011 - Zákon o dobrovoľníctve bol zverejnený v Zbierke zákonov pod č. 406/2011 a je v platnosti od 1.12.2011.

Zákon upravuje právne postavenie dobrovoľníka a právne vzťahy pri poskytovaní služieb a dobrovoľníckej činnosti dobrovoľníkom. Definuje dobrovoľníka ako fyzickú osobu, ktorá na základe svojho slobodného rozhodnutia vo svojom voľnom čase bez nároku na odmenu poskytuje inej osobe dobrovoľnícku službu.

Súčasne návrh zákona taxatívne vymedzuje, čo sa nepovažuje za dobrovoľnícku činnosť. Upravuje sa právne postavenie vysielajúcej organizácie a jej povinnosti vo vzťahu k dobrovoľníkovi.

Návrh zákona ustanovuje prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, ktorý vyberá, spravidla eviduje a pripravuje dobrovoľníkov na výkon dobrovoľníckej činnosti a uzatvára s nimi zmluvu, ak ju dobrovoľník neuzatvoril s vysielajúcou organizáciou. Zmluva o dobrovoľníckej činnosti môže mať formu ústnej dohody, alebo písomnú formu, pričom návrh zákona ustanovuje povinnosť uzavretia zmluvy v písomnej forme ak je dobrovoľníkom osoba mladšia ako 18 rokov alebo ak ide o dobrovoľnícku činnosť poskytovanú v cudzine.

Vývoj legislatívneho procesu

21.október 2011 - Parlament schválil Zákon o dobrovoľníctve. Informácie o hlasovaniach nájdete tu.

september 2011 - Poslanci posunuli Zákon o dobrovoľníctve do 2. čítania

29.jún 2011 - Dobrovoľníctvo v legislatívnej rade vlády schválené. Všetky materiály sú k dispozícií na stránke k rokovaniam vlády SR.

18 – 19.máj 2011 - pripomienky k Zákonu o dobrovoľníctve z úradu Splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, ktoré vzišli na základe pripomienok zo sektora v rámci pripomienkového konania.

Tu nájdete zákon o dobrovoľníctve v znení, v ktorom bol predkladaný na pripomienkové konanie.

Dôvodová správa je dostupná na stiahnutie tu.

Navrhovaná právna úprava nebude mať dopad na štátny rozpočet, rozpočty obcí alebo rozpočty vyšších územných celkov a nezakladá nároky na pracovné sily a organizačné zabezpečenie. Materiál nemá finančný, ekonomický, enviromentálny vplyv ani vplyv na zamestnanosť, podnikateľské prostredie a informatizáciu spoločnosti.

Návrh zákona bol predmetom predbežného pripomienkového konania, v rámci ktorého povinné rezorty ministerstvo financií, ministerstvo hospodárstva, ministerstvo životného prostredia a ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny zaujali k návrhu pozitívne stanovisko. Požiadavka Ministerstva financií SR o tom, že prípadné nároky pri realizácii zákona budú uhrádzané v rámci ich rozpočtov bola zapracovaná v doložke vplyvov v časti poznámka.

Od 7.apríla 2011 bol zákon vo vnútrorezortnom pripomienkovacom konaní na Ministerstve vnútra SR. Na medzirezortné pripomienkovanie bol zákon pripravený v apríli 2011. Členom pracovnej skupiny bol aj splnomocnenec vlády pre občiansku spoločnosť, Filip Vagač. Na jeho podnet poskytol minister vnútra SR, Daniel Lipšic, návrh zákona na verejnú diskusiu. Tu si môžete stiahnuť prehľad názorov, ktoré boli zatiaľ zaslané do 1.SNSC.

Výsledkom pracovnej skupiny bol návrh zákona o dobrovoľníctve.

27.januára.2011 - Na druhom stretnutí prerokovala skupina prvý návrh zákona o dobrovoľníctve, ktorý pripravilo Ministerstvo vnútra SR. Diskusia trvala 5 hodín, pripomienky boli prednášané najmä od zástupcov neziskového sektora. Zástupcovia ministerstva predbežne oboznámili členov komisie o ďalšom postupe.

Na tomto stretnutí odznelo, že zákon o dobrovoľníctve môže byť schválený len s podmienkou, že nebude mať dopad na štátny rozpočet SR. CARDO - Národné dobrovoľnícke centrum si do pracovnej skupiny prizvalo členov a poradcov z rozvojových, environmentálnych a sociálnych organizácií. Základné požiadavky predstavilo CARDO - Národné dobrovoľnícke centrum v dokumente, ktorý si stiahnete tu a v legislatívnom návrhu, ktoré pripravilo 1.SNSC.

22. októbra 2010 - Pracovná skupina k zákonu o dobrovoľníctve sa stretla po prvý raz , kde sa predstavili požiadavky dobrovoľníckych organizácií.

3.decembra 2010 - Na otvorení Európskeho roka dobrovoľníctva 2011 v Bratislave štátny tajomník ministerstva vnútra, Maroš Žilinka, oznámil, že ministerstvo na zákone pracuje a má v úmysle predložiť návrh zákona v polovici roka 2011.

Október 2010 - Minister vnútra aj na podnet poslankyne KDH Jany ŽItňanskej pozval v októbri 2010 CARDO a ďalších predstaviteľov dobrovoľníckych organizácií na stretnutie k otázke vytvorenia zákona o dobrovoľníctva, na ktorom sa zároveň vytvorila pracovná skupina k zákonu o dobrovoľníctve.

Jún 2010 - CARDO. požiadalo všetky politické strany o vyjadrenie sa k podpore rozvoja dobrovoľníctva na Slovensku, medzi iným aj k tvorbe zákona o dobrovoľníctve. Nová vláda zákon o dobrovoľníctve zaradila medzi svoje programové priority. Gestorom zákona o dobrovoľníctve sa stalo Ministerstvo vnútra SR.

Súhrn informácií o aktivitách smerujúcich k právnej úprave dobrovoľníctva si môžete stiahnuť tu.

Legislatívny zámer Zákona o dobrovoľníctve pripravený 1.SNSC a predložený na diskusiu si môžete stiahnuť tu.

“K legislatívnemu rámcu dobrovoľníctva” (Changenet, 3.6.2005) - http://www.changenet.sk/?section=forum&x=108723

Právna úprava dobrovoľníctva v zahraničí a vo vybraných krajinách

Katerina Hadzi-Miceva: Komparatívna analýza dobrovoľníctva v európskych právnych systémoch a praxi

Dobrovoľníctvo v Európskej únii tu

Zákon o dobrovoľníctve platný v Macedónsku - anglická verzia, slovenský preklad

Zákon o dobrovoľníckej službe platný v Českej republike tu

Dobrovoľníctvo v Českej republike tu

Dobrovoľníctvo v Dánsku tu

Dobrovoľníctvo v Estónsku tu

Dobrovoľníctvo v Grécku tu

Dobrovoľníctvo v Rakúsku tu

Ďalšie publikácie a výskumy zaoberajúcou sa problematikou dobrovoľníctva nájdete v časti Výskumy a publikácie.