Firemné dobrovoľníctvo

Firemné dobrovoľníctvo predstavuje angažovanosť firmy prostredníctvom zamestnancov v prospech svojho okolia. Práca zamestnancov v prospech komunít prináša prínosy okoliu, ako aj zamestnancom aj firme samotnej. Je to iniciatíva podnikateľských subjektov, ktoré vedú k aktívnej podpore miestnych mimovládnych organizácií (resp. komunít), ako aj svojich zamestnancov, aby sa zapojili do dobrovoľníckych aktivít. Tieto iniciatívy plánujú, organizujú a realizujú priamo zamestnanci a manažéri firmy. Firemné dobrovoľníctvo sa spája s poskytnutím času, energie, znalostí a schopností, ktorými firma disponuje. Spoločnosť môže darovať svojim zamestnancom na ich dobrovoľnú činnosť presne určený čas, napr. jeden deň v roku alebo jednu hodinu týždenne. Inou alternatívou môže byť zorganizovanie tímovej akcie, napríklad spoločného víkendového stretnutia alebo verejnoprospešného dňa v mieste pôsobenia podnikateľského subjektu. 

Prečo zapojiť Vašu spoločnosť do dobrovoľníctva?

Firemné dobrovoľníctvo je prínosom pre neziskové organizácie a komunitu, ale takisto pre zamestnancov a firmu.  

Prínosy pre zamestnanca:

• spokojnosť a motivácia pri vykonávaní niečoho užitočného,

• nové skúsenosti a zvládnutie problémov v reálnej životnej situácii,        

• stimulácia inovatívneho myslenia a získanie podnetov učiť sa,

• posilnenie komunikácie a pochopenie rolí v tíme.  

Prínos pre firmu:

• skvalitnenie tímovej spolupráce,

• zvýšenie produktivity, motivácie a lojality zamestnancov,

• zlepšenie imidžu firmy,

• posilnenie internej komunikácie.  

Prínos pre neziskové organizácie a pre komunitu:

• pomoc dobrovoľníkov,

• nové skúsenosti a energia pre riešenie problémov,

• odbúranie bariér a zvýšenie vzájomného porozumenia,

• vytvorenie predpokladov pre dlhodobé partnerstvá.   

Ako zapojiť Vašu spoločnosť do dobrovoľníctva?

Zapojenie zamestnancov firmy do dobrovoľníckych môže mať rôzne formy. Môže prebiehať v ich pracovnom i voľnom čase – podľa možností a rozhodnutia jednotlivých firiem.

Firemný dobrovoľnícky deň: Ak máte záujem pripraviť vlastný firemný dobrovoľnícky deň, neváhajte a oslovte priamo organizáciu, ktorá sa zaoberá konkrétnymi aktivitami, o ktoré máte záujem. Táto spolupráca bude určite obohacujúca a prínosná pre všetky strany a tiež bude výborným teambuildingovým nástrojom pre kolektív vašich zamestnancov. Dobrovoľnícke aktivity Vám sprostredkujeme radi aj my - občianske združenie CARDO - Národné dobrovoľnícke centrum, dobrovoľnícke dni pre zamestnancov firiem.