Dobrovoľnícka knižnica

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O DOBROVOĽNÍCTVE:

Colin Rochester, Angela Ellis Paine, Steven Howlett, Meta Zimmeck : Volunteering and Society in the 21st Century, Palgrave Macmillan 2009 

Kniha uvádza v 17 kapitolách rôzne informácie o dobrovoľníctve, venuje sa súčasným trendom v dobrovoľníctve, dôvodom, prečo sa z ľudí stávajú dobrovoľníci, zaoberá sa taktiež otázkami vedenia a koordinácie dobrovoľníkov, vzťahom dobrovoľníctva a spoločnosti v 21.storočí. Hoci je kniha primárne zameraná na prostredie Veľkej Británie, určite sa nájdu v nej informácie a rady univerzálneho charakteru, teda použiteľné aj v podmienkach Slovenskej republiky. Kniha sa delí na štyri sekcie – v prvej sa autori venujú všeobecným charakteristikám dobrovoľníctva, kde v kapitolách 2 až 5 približuje čitateľom základné vlastnosti dobrovoľníctva – v kapitolách 2 až 3 predstavuje čitateľom mapu „guľatej zemegule“, zachytávajúcu rozširovanie sa dobrovoľníctva a jeho rôzne formy. Kapitola 2 sa zaoberá rozsahom dobrovoľníctva a objasňuje čitateľom, o čo vlastne v dobrovoľníctve ide. Autori v tejto kapitole píšu o „hodnotovom základe dobrovoľníctva“ a uvádzajú kľúčové charakteristiky dobrovoľníctva.

V kapitole 3 autori pokračujú v uvedenej charakteristike tak, že uvádzajú kategorizáciu dobrovoľníkov a možností dobrovoľníckej práce. Kapitola 4 sa venuje rôznym úrovniam dobrovoľníctva a modelom participácie v rámci Spojeného kráľovstva (Veľkej Británie). Kapitola 5 porovnáva dobrovoľníctvo v medzinárodnom kontexte – ako je dobrovoľníctvo vnímané v iných krajinách.

Druhý oddiel knihy (kapitoly 6-8) upriamuje pozornosť čitateľa na meniaci sa svet, v ktorom dobrovoľníctvo zohráva svoju rolu. Kapitola 6 sumarizuje kľúčové spoločenské zmeny, ktoré by mohli mať dopad na dobrovoľníctvo. Kapitola 8 sa zaoberá zmenami, ktoré v rámci dobrovoľníctva prebiehajú – začína pohľadom na fenomén krátkodobého dobrovoľníctva a rozširujúcu sa škálu aktivít, ktorým sa dobrovoľníci venujú. Priestor je tu venovaný aj zamestnávateľmi podporovanému dobrovoľníctvu a nadnárodnému dobrovoľníctvu.

Tretí oddiel knihy – kapitoly 9 až 12 sa venujú otázkam organizácie a vedenia dobrovoľníkov – napr. kapitola 9 sa zaoberá motiváciami dobrovoľníkov, súčasťou tejto kapitoly je aj prieskum uskutočnený vo Veľkej Británii, kde sú rozdelené motivácie pre dobrovoľníctvo podľa vekových kategórií: Keď sa potom pozrieme na sekciu výberu štúdií o dobrovoľníctve, dochádzame na to, že rozmýšľanie o teoretických perspektívach zdôrazňuje význam výskumu a v závere kapitoly autori hovoria o tom, ako tieto nápady využívajú organizácie, ktoré do práce zapájajú dobrovoľníkov. Kapitola 10 hodnotí výsledky štúdií o motiváciách, prečo sa ľudia rozhodli stať členmi niektorej z (dobrovoľníckych) organizácií. Kapitola 11 mapuje spôsoby organizácie a vedenia dobrovoľníkov, ďalšie kapitoly sa venujú dopadom dobrovoľníckej práce a meniacemu sa imidžu dobrovoľníctva.

Volunteering And Intercultural Dialogue – General Assembly of European Volunteer Centre – Final Report (CEVˇ, Luxembourg 7.November 2008) / Záverečná správa z Valného zhromaždenia CEV, Luxembourg 7.11.2008: http://www.cev.be/data/File/GA_Luxembourg_Final_Report.pdf

V dokumente sa konštatuje, že „...dobrovoľníctvo bolo vždy chápané ako prostriedok na rozvoj interkultúrneho dialógu“ a taktiež aj skutočnosť, že dobrovoľníctvo zohráva dôležitú úlohu v posilňovaní integrácie menšín, migrantov a v posilňovaní ich postavenia v spoločnosti. Publikácia uvádza aj závery a odporúčania konferencie, v ktorých sa okrem iného konštatuje, že dobrovoľníctvo je prostriedkom posilňovania demokracie a pripomína sa, že interkultúrny dialóg je vnímaný ako podmienka pre dobrovoľníctvo práve v takej multikultúrnej spoločnosti, akou je Európa.

Ďalej čitateľ v publikácii nájde sumár z panelovej diskusie, v ktorej sa spomína dobrovoľníctvo v multikultúrnom prostredí, medzinárodná výmena medzi dobrovoľníckymi organizáciami ako aj rôzne aspekty interkultúrneho dialógu.

Ďalšia z kapitol sa venuje workshopom, ktoré prebiehali počas Valného zhromaždenia a rôznym projektom, ktoré boli vytvorené pre posilňovanie interkultúrneho dialógu. Publikácia obsahuje taktiež závery a odporúčania – napríklad, že je potrebné, aby boli spustené programy a projekty podporujúce interkultúrnu komunikáciu, ako vytvoriť putá dôvery. V publikácii sú uvedené kroky, ktoré účastníci konferencie očakávajú, že budú podniknuté vládami členských štátov EÚ.

Bútora, M., Bútorová Z., Strečanský, M.: Aktívne občianstvo a mimovládny sektor na Slovensku - trendy a perspektívy, vyd. Včelí dom Bratislava 2012: http://www.vcelidom.sk/source/download/aktivne-obcianstvo-a-neziskovy-sektor-na-slovensku_trendy-a-perspektivy.pdf

Ralph Wenzl : Freiwilligenarbeit im Dritten Sektor – Motive und Determinanten der Freiwilligenarbeit, Grin Verlag, 2008

Publikácia je štúdiou, ktorej súčasťou je aj prieskum o motívoch, prečo sa ľudia rozhodli stať dobrovoľníkmi – spomínajú sa neekonomické motívy ako napríklad altruizmus. sebarealizácia, plnenie sociálnych noriem, potom aj ekonomické motívy a motívy viažuce sa na pole pôsobnosti. V ďalšej kapitole sa štúdia venuje determinantom dobrovoľníctva, resp. rozhodnutiam stať sa dobrovoľníkom – spomínajú sa kritériá ako sociálny status, etnický pôvod, vek, pohlavie, náboženstvo či iné spoločenské determinanty. Empirická časť štúdie uvádza pracovné hypotézy, regresívnu diagnostiku a výsledkový sumár výskumného modelu.

Jeni Warburton, Melanie Oppenheimer : Volunteers And Volunteering, Non Basic Stock Line 2000

Publikácia týchto autoriek sa viaže na prostredie Austrálie, ale niektoré časti textu sú všeobecne platné a teda možno z nich vychádzať aj v našich podmienkach – definícia a princípy dobrovoľníctva, ako aj zamyslenie sa nad budúcnosťou dobrovoľníctva. Autorky sa ďalej venujú historickému prehľadu rozvoja dobrovoľníctva v Austrálii a vzťahom štátu a dobrovoľníctva v 20.storočí. Súčasťou publikácie je aj anketa, kde respondenti odpovedajú napríklad na otázku „v ktorej oblasti by ste sa ako dobrovoľník/-čka radi uplatnili?“. Publikácia sa venuje problematike skúmania rolí, ktoré dobrovoľníci zohrávajú a prispievaniu dobrovoľníctva v rámci austrálskej spoločnosti. Zaoberá sa taktiež zmenami v hodnotových orientáciách dobrovoľníkov.

Bob Rosenberg, Guy Lampard : Giving From Your Heart – A Guide To Volunteering, iUniverse, Inc., 2005

Kniha je návodom pre ľudí, ktorí by radi s dobrovoľníctvom začali – obsahuje rôzne informácie o dobrovoľníctve, rozdieloch v dobrovoľníckej práci podľa vekových kategórií, zaoberá sa taktiež miestom pôsobenia dobrovoľníkov, zručnosťami dobrovoľníkov ako aj vyhľadávaním organizácií, kde by sa človek mohol prihlásiť ako dobrovoľník – dokonca aj očakávaniami – čo neziskové organizácie očakávajú od dobrovoľníkov a naopak. V prílohe je uvedený zoznam webstránok zameraných na možnosti uplatnenia pre dobrovoľníkov a aj možností uplatnenia pre seniorov v rámci dobrovoľníctva.

Jiří Tošner - Olga Sozanská : Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích – Portál Praha 2006,

Publikácia čitateľom približuje fenomén dobrovoľníctva. Je určená pracovníkom pomocných profesií, manažérom, riaditeľom škôl, zdravotníckych a sociálnych zariadení, študentom sociálnej práce. Rozdelená je na tri časti, celkovo sedem kapitol Autori sa venujú porovnávaniu dobrovoľníctva vo svete (USA, Európa, medzinárodné dobrovoľnícke organizácie) a u nás (Česká republika). V ďalšej kapitole sú uvedené všeobecné informácie o dobrovoľníctve – kto je dobrovoľník, základná terminológia dobrovoľníctva, typy a charakteristiky dobrovoľníctva, charakteristické oblasti dobrovoľnej činnosti, motívy dobrovoľnej činnosti, spôsoby ktorými je možné podporovať a propagovať dobrovoľníctvo. V ďalšej časti publikácie sa autori venujú metodike práce s dobrovoľníkmi – koordinácii, získavaniu, výberu, výcviku a supervízii dobrovoľníkov, ako aj dobrovoľníctvu a nepeňažným darom pre dobrovoľnícke organizácie. Autori ďalej radia ako bezplatné príjmy a dary zaúčtovať, ako uzatvárať kontrakty s dobrovoľníkmi a ako ich poistiť.

V tretej, teda poslednej (praktickej) časti publikácia čitateľov oboznamuje s príkladmi činnosti dobrovoľníckych centier a príkladmi dobrovoľníckych programov – pre žiakov a študentov, dokonca aj pre nezamestnaných.

Prílohou publikácie je Všeobecná deklarácia o dobrovoľníctve, prehľad informačných zdrojov, kde môžu čitatelia získať ďalšie informácie o dobrovoľníctve, ako aj právne predpisy súvisiace s dobrovoľníctvom. V závere publikácie je uvedený zoznam odporúčanej literatúry a videodokumenty.

ORGANIZÁCIA A MANAŽMENT DOBROVOĽNÍKOV:

Jonathan R. McKee, Thomas W.McKee – The New Breed: Understanding And Equipping The 21st Century VolunteerGroup Publishing 2007

Publikácia zdôrazňuje význam dobrovoľníckej práce v 21.storočí, čitateľ v nej nájde aj profil dobrovoľníka pre 21.storočie. Kniha hovorí aj o troch úrovniach motivácie, obsahuje aj tipy na rôzne aktivity počas stretnutí dobrovoľníkov – teambuildingové aktivity, aktivity na prelomenie ľadov – tzv. „ice-breakers“, aktivity na vytváranie dobrovoľníckych komunít. Jedna z kapitol sa zaoberá medzigeneračnou spoluprácou medzi mladými dobrovoľníkmi a dobrovoľníkmi v dôchodkovom veku, ďalšia z kapitol sa venuje organizovaniu práce dobrovoľníkov.

Colin Rochester, Angela Ellis Paine, Steven Howlett, Meta Zimmeck : Volunteering and Society in the 21st Century, Palgrave Macmillan 2009 

Kniha uvádza v 17 kapitolách rôzne informácie o dobrovoľníctve, venuje sa súčasným trendom v dobrovoľníctve, dôvodom, prečo sa z ľudí stávajú dobrovoľníci, zaoberá sa taktiež otázkami vedenia a koordinácie dobrovoľníkov, vzťahom dobrovoľníctva a spoločnosti v 21.storočí. Hoci je kniha primárne zameraná na prostredie Veľkej Británie, určite sa nájdu v nej informácie a rady univerzálneho charakteru, teda použiteľné aj v podmienkach Slovenskej republiky. Kniha sa delí na štyri sekcie – v prvej sa autori venujú všeobecným charakteristikám dobrovoľníctva, kde v kapitolách 2 až 5 približuje čitateľom základné vlastnosti dobrovoľníctva – v kapitolách 2 až 3 predstavuje čitateľom mapu „guľatej zemegule“, zachytávajúcu rozširovanie sa dobrovoľníctva a jeho rôzne formy. Kapitola 2 sa zaoberá rozsahom dobrovoľníctva a objasňuje čitateľom, o čo vlastne v dobrovoľníctve ide. Autori v tejto kapitole píšu o „hodnotovom základe dobrovoľníctva“ a uvádzajú kľúčové charakteristiky dobrovoľníctva.

V kapitole 3 autori pokračujú v uvedenej charakteristike tak, že uvádzajú kategorizáciu dobrovoľníkov a možností dobrovoľníckej práce. Kapitola 4 sa venuje rôznym úrovniam dobrovoľníctva a modelom participácie v rámci Spojeného kráľovstva (Veľkej Británie). Kapitola 5 porovnáva dobrovoľníctvo v medzinárodnom kontexte – ako je dobrovoľníctvo vnímané v iných krajinách.

Druhý oddiel knihy (kapitoly 6-8) upriamuje pozornosť čitateľa na meniaci sa svet, v ktorom dobrovoľníctvo zohráva svoju rolu. Kapitola 6 sumarizuje kľúčové spoločenské zmeny, ktoré by mohli mať dopad na dobrovoľníctvo. Kapitola 8 sa zaoberá zmenami, ktoré v rámci dobrovoľníctva prebiehajú – začína pohľadom na fenomén krátkodobého dobrovoľníctva a rozširujúcu sa škálu aktivít, ktorým sa dobrovoľníci venujú. Priestor je tu venovaný aj zamestnávateľmi podporovanému dobrovoľníctvu a nadnárodnému dobrovoľníctvu.

Tretí oddiel knihy – kapitoly 9 až 12 sa venujú otázkam organizácie a vedenia dobrovoľníkov – napr. kapitola 9 sa zaoberá motiváciami dobrovoľníkov, súčasťou tejto kapitoly je aj prieskum uskutočnený vo Veľkej Británii, kde sú rozdelené motivácie pre dobrovoľníctvo podľa vekových kategórií: Keď sa potom pozrieme na sekciu výberu štúdií o dobrovoľníctve, dochádzame na to, že rozmýšľanie o teoretických perspektívach zdôrazňuje význam výskumu a v závere kapitoly autori hovoria o tom, ako tieto nápady využívajú organizácie, ktoré do práce zapájajú dobrovoľníkov. Kapitola 10 hodnotí výsledky štúdií o motiváciách, prečo sa ľudia rozhodli stať členmi niektorej z (dobrovoľníckych) organizácií. Kapitola 11 mapuje spôsoby organizácie a vedenia dobrovoľníkov, ďalšie kapitoly sa venujú dopadom dobrovoľníckej práce a meniacemu sa imidžu dobrovoľníctva.

James C.Fisher, Kathleen M.Cole: Leadership And Management Of Volunteer Programs, Jossey-Bass 1993

Publikácia uvádza súhrn vedomostí, zručností a schopností, ktoré sú vyžadované od profesionálnych vedúcich na efektívne zapojenie dobrovoľníkov do práce rôznych organizácií. Obsahuje podrobné rady týkajúce sa toho, ako je treba vykonávať kľúčové úlohy ako napríklad nábor personálu, motiváciu, vyhodnocovanie programov a manažovanie vzťahov medzi plateným personálom a dobrovoľníkmi.


VZDELÁVANIE DOBROVOĽNÍKOV:

Birgit Haas, Cathrin Raasch: Qualifikation zum/zur frewilligen Seniorenbeglaiter/-in, Handbuch fűr die Praxis - Kuratorium Deutsche Alter, 2003

Publikácia má slúžiť ako kurikulum pre vytvorenie podobného kurzu starostlivosti o starších ľudí, ako v knihe predstavujú autorky na inom mieste (autorkami prezentovaný kurz vznikol v nemeckom meste Wiesbaden). V knihe sú najskôr uvedené rámcové podmienky o vzdelávaní/školení dobrovoľníkov, v ďalšej časti autorky čitateľom približujú spôsob vedenia uvedeného kurzu, ako aj koncepciu a obsahy ďalšieho vzdelávania. Ťažiskovými témami kurikula sú okrem iného vedenie rozhovorov a komunikácia, základy práva a sociálnych vecí, zdravie, možnosti zamestnania (pracovné príležitosti) a ako príloha je v publikácii urobený výber článkov z tlače, správ a výňatkov z rôznych programov.

Brumovská Tereza, Májková Gabriela: Mentoring – výchova k profesionálnímu dobrovolnictví, Portál Praha 2010

Publikácia čitateľom predstavuje mentoring – profesionálne dobrovoľníctvo v jeho historickom vývoji, poukazuje na modely realizácie mentoringu, uvádza zahraničné skúsenosti z projektov evaluácie mentoringových programov a ukazuje konkrétne postupy a metodologické prístupy realizované v českom prostredí. Kniha je určená koordinátorom, manažérom a supervízorom mentoringových programov, dobrovoľníkom, pracovníkom s deťmi a mládežou, sociálnym pracovníkom, rodičom a študentom.

Kolektív autorov: Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry, zostavila PhDr. Svetlana Chomová. Autori: PhDr. Svetlana Chomová, Doc. Tatiana Matulayová, PhD., PhDr. Veronika Vasilová, Bc. Kristína Sláviková – vyd. NOC Bratislava 2011, ISBN 978-80-7121-334-5: http://www.nocka.sk/vzdelavanie/publikacie/2011/dobrovolnictvo

Publikácia má slúžiť ako metodický materiál, ktorý má inštruovať pracovníkov v oblasti miestnej a regionálnej kultúry v otázkach spolupráce s dobrovoľníkmi. Publikácia vyšla pri príležitosti Európskeho roka dobrovoľníctva (2011) a informuje o národných prioritách európskeho roka dobrovoľníctva a jeho cieľoch. Čitateľom poskytuje stručné základné informácie o dobrovoľníctve a princípoch dobrovoľníctva, ďalej ich informuje o možnostiach dobrovoľníckej práce v rámci kultúry, odporúčaných činnostiach dobrovoľníkov v oblasti kultúry (a taktiež o činnostiach, ktoré by dobrovoľník v rámci kultúry vykonávať nemal). V publikácii sú uvedené taktiež aj osobnostné predpoklady pre kandidátov na dobrovoľnícku prácu. Autorky uvádzajú aj stručný popis šiestich etáp „výcviku“ dobrovoľníkov, úlohy zamestnancov vo vzťahu k dobrovoľníkom, práva dobrovoľníkov. Samostatnú kapitolu tvorí metodický postup pri práci s dobrovoľníkmi v oblasti kultúry (strany 23-29), na ktorú nadväzuje „Supervízia dobrovoľníka“ (strany 30-36). Publikácia ponúka taktiež aj prehľad aktivít viažucich sa k Európskemu roku dobrovoľníctva v SR (teraz je to už samozrejme neaktuálne...). V závere publikácie je uvedený zoznam ďalšej literatúry o dobrovoľníctve – a dokonca aj bakalárskych prác z PF UMB venujúcich sa dobrovoľníctvu. Posledné strany publikácie tvorí zoznam neziskových organizácií v rámci kultúry, ktoré využívajú služby dobrovoľníkov.

Encyklopédia dobrovoľníctva – vyd. INEX Slovakia, Bratislava 2011: http://www.inex.sk/data/files/block_file_31_catalog_5_katalog_2011_web.pdf

Publikácia bola vydaná pri príležitosti Európskeho roka dobrovoľníctva a poskytuje základné informácie o dobrovoľníctve ľuďom, ktorí by chceli spoznať, o čo v dobrovoľníctve ide – že to je „prax ľudí pracujúcich v prospech iných osôb alebo konkrétnu príčinu, bez platenia za poskytnutý čas a služby. Výsledok dobrovoľníckej práce stojí za námahu a má obrovský význam pre celú spoločnosť.“ (s.3).

Publikácia približuje čitateľom organizáciu INEX Slovakia (občianske združenie) a možnosti dobrovoľníctva v rámci INEXu na Slovensku a v zahraničí. Ďalej obsahuje odpovede na otázku, prečo je dobré venovať sa dobrovoľníctvu (nové kontakty, spoznávanie nových kultúr a pod.), ponúka rady a základné informácie o MTDP (Medzinárodné tábory dobrovoľníckej práce), nazývaných aj „workcampy“, rady a upozornenia pre tých, ktorí sa rozhodnú do takéhoto tábora ísť.

Súčasťou publikácie je aj stručný návod, ako postupovať pri vypĺňaní prihlášky na takýto workcamp ako aj samotný formulár prihlášky. V publikácii je uvedený zoznam workcampov do ktorých sa môžu mladí ľudia (resp. mohli, je to harmonogram na leto 2011) prihlásiť v prípade záujmu ako dobrovoľníci spolu s popisom činnosti v tábore, dátumom trvania tábora, miestom konania tábora a vekovou vhodnosťou.

Na posledných stranách publikácie je uvedený slovníček dobrovoľníctva a termíny 10 letných MTDP počas leta 2011 na Slovensku aj s popisom činnosti.

Ja nie som dobrovoľník, ja to robím iba tak – vyd. Iuventa Bratislava 2006: http://www.iuventa.sk/files/documents/Publikacie/Metodickematerialy/Dobrovolnictvo/104-Ja_nie_som_dobrovolnik.pdf

Suzanne Stone : Volunteering Around The Globe : Life Changing Travel Adventures, vyd. Capital Travels 2008

Kniha obsahuje príbehy 35 dobrovoľníkov z rôznych krajín sveta, ktoré im zmenili život. Obsahuje aj tipy pre dobrovoľníkov, ktorí sa rozhodnú vycestovať do zahraničia. Príbehy dobrovoľníkov sú z oblasti rozvoja gramotnosti, ochrany životného prostredia, archeológie, vzdelávania a zdravotníctva.


TIPY PRE DOBROVOĽNÍKOV:

Suzanne Stone : Volunteering Around The Globe : Life Changing Travel Adventures, vyd. Capital Travels 2008

Kniha obsahuje príbehy 35 dobrovoľníkov z rôznych krajín sveta, ktoré im zmenili život. Obsahuje aj tipy pre dobrovoľníkov, ktorí sa rozhodnú vycestovať do zahraničia. Príbehy dobrovoľníkov sú z oblasti rozvoja gramotnosti, ochrany životného prostredia, archeológie, vzdelávania a zdravotníctva.

Jonathan R. McKee, Thomas W.McKee – The New Breed: Understanding And Equipping The 21st Century VolunteerGroup Publishing 2007

Publikácia zdôrazňuje význam dobrovoľníckej práce v 21.storočí, čitateľ v nej nájde aj profil dobrovoľníka pre 21.storočie. Kniha hovorí aj o troch úrovniach motivácie, obsahuje aj tipy na rôzne aktivity počas stretnutí dobrovoľníkov – teambuildingové aktivity, aktivity na prelomenie ľadov – tzv. „ice-breakers“, aktivity na vytváranie dobrovoľníckych komunít. Jedna z kapitol sa zaoberá medzigeneračnou spoluprácou medzi mladými dobrovoľníkmi a dobrovoľníkmi v dôchodkovom veku, ďalšia z kapitol sa venuje organizovaniu práce dobrovoľníkov.

Freiwillig koordiniert – brožúra o koordinácii dobrovoľníctva a informácie, adresy a tipy pre dobrovoľníkov v rámci kantónu Zűrich vo Švajčiarsku: http://www.freiwillig-zh.ch/cms/media/2011/Broschuere.pdf

Průvodce dobrovolnictvím v zemích globálního Jihu: www.inexsda.cz/cs/o_nas/publikace/nase_publikace

Publikácia informuje o postupe, ktorý je dobré zvoliť pred odchodom dobrovoľníka do niektorej z rozvojových krajín – či ísť do mesta alebo na vidiek, na ako dlho odísť, podáva informácie o kultúrnom šoku, venuje sa aj dobrovoľníckej etike a v závere informuje o globálnom rozvojovom vzdelávaní (GRV) ako kľúčovom nástroji na porozumenie globálnym súvislostiam a na zvyšovanie citlivosti a vnímavosti (českých) občanov k dôsledkom sociálnej, ekonomickej a kultúrnej prepojenosti súčasného sveta.

Dr.Kristin E. Joos, Ph.D., Alana Rush : Don´t Just Count Your Hours, Make Your Hours Count : The Essential Guide To Volunteering & Community Service, Treetop Software Company 2011

Publikácia ponúka študentom základné informácie o dobrovoľníctve a prepájaní poznatkov zo školy s dobrovoľníctvo. Je to základný sprievodca pre dobrovoľníctvo a komunitné služby pre študentov. Obsahuje rady pre mladých ľudí, ktorí sa rozhodli venovať dobrovoľníctvu a ponúka im viacero webstránok, kde si môžu nájsť rôzne „akcie“, do ktorých sa môžu ako dobrovoľníci zapojiť, ako aj ďalšie zdroje informácií, ktoré im môžu byť nápomocné.

James C.Fisher, Kathleen M.Cole: Leadership And Management Of Volunteer Programs, Jossey-Bass 1993

Publikácia uvádza súhrn vedomostí, zručností a schopností, ktoré sú vyžadované od profesionálnych vedúcich na efektívne zapojenie dobrovoľníkov do práce rôznych organizácií. Obsahuje podrobné rady týkajúce sa toho, ako je treba vykonávať kľúčové úlohy ako napríklad nábor personálu, motiváciu, vyhodnocovanie programov a manažovanie vzťahov medzi plateným personálom a dobrovoľníkmi.