Benchmarking kompetencií

Práca v dobrovoľníctve vytvára predpoklady pre budúci profesionálny rast. Pre zamestnávateľov je ideálne, ak vedia, ktorá dobrovoľnícka činnosť rozvíja tú ktorú kompetenciu.

Každá konkrétna pracovná pozícia  je definovaná určitými kľúčovými kompetenciami, ktoré sú predpokladom pre jej úspešné vykonávanie. Pri hodnotení kandidáta je preto dôležitejšie nezameriavať sa na činnosti, ktoré daná pracovná pozícia zahŕňa, ale zamerať sa skôr na kľúčové kompetencie, ktoré sú potrebné na úspešné zvládnutie pracovnej činnosti. Pri účasti na nami organizovaných dobrovoľníckych aktivitách prostredníctvom nášho občianskeho združenie sú jasne definované zručnosti, ktoré dobrovoľník účasťou na aktivitách  získa či rozvíja. Hlavným cieľom je, aby sa získavané zručnosti získali na oficiálnej váhe a dali sa považovať za relevantnú pracovnú skúsenosť pre zamestnávateľov.

Počas na mieru organizovaných teambuildingových aktivít, alebo AC/DC zanalyzujeme zručností a vytvoríme kompetenčný profil.