Development centrum - DC

V ideálnom prípade by mal každý zo zamestnancov svoj rozvojový plán, ktorý by usmernil jeho profesionálne smerovanie a zároveň by sa venoval aktuálnej úrovni jeho kompetencií a definoval silné či slabé stránky zamestnanca.

DC slúži na zmapovanie znalostí, kľúčových kompetencií a potenciálu pre ďalší rozvoj konkrétneho zamestnanca. Pre zamestnávateľov tak ako aj pre zamestnancov je nevyhnutné, aby sa ich zamestnanci rozvíjali.  Jedným zo spôsobov, ako rozvíjať svojich zamestnancov je aj samotná dobrovoľnícka činnosť. Pri konkrétnej činnosti v neziskovom sektore je zabezpečený kontakt s reálnym svetom, v ktorom môže zamestnanec naplno využívať svoje zručnosti, vedomosti ale tiež je ponechaný dostatočný priestor pre ďalší sebarozvoj. V opačnom prípade sa rýchlejšie prejaví nedostatočná úroveň kompetencií a následne bude  na tom možné so zamestnancom pracovať.

Vytvoríme konkrétny priestor v neziskovej organizácii, aby vaši zamestnanci nestagnovali a naďalej sa rozvíjali vami požadovaným smerom.