Právne poradenstvo

 

Máte v hlave nápad a chcete začať pôsobiť v treťom sektore ale k tomu potrebujete založiť občianske združenie alebo neziskovú organizáciu a neviete ako na to?

Na tejto stránke nájdete na to základné odpovede na niektoré často kladené otázky ako založiť OZ alebo NO, alebo aký je medzi nimi rozdiel. Ak by ste potrebovali viac informácii napíšte nám na kontakt@dobrovolnictvo.sk

“Neziskovkami” - mimovládnymi organizáciami sa v hovorenej reči nazývajú subjekty, ktoré pôsobia v treťom sektore. Základnou charakteristikou všetkých typov organizácií je, že nie sú zriadené za účelom podnikania.

Na Slovensku si môžete založiť:

1. občianske združenie

2. neziskovú organizáciu

3. nadáciu,

4. neinvestičný fond,

5. všeobecne prospešnú spoločnosť,

 

Občianske združenia

Podmienky vzniku a právneho postavenia občianskych združení upravuje zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. 

Občania môžu zakladať spolky, spoločnosti, zväzy, hnutia, kluby a iné občianske združenia, ako aj odborové organizácie a združovať sa v nich. Členmi združenia môžu byť aj právnické osoby. 

Združenia sú právnickými osobami. Vznikajú registráciou. Registrovým orgánom je 
Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy, 
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29. 

Návrh na registráciu môžu podávať najmenej traja občania, z ktorých aspoň jeden musí byť starší ako 18 rokov (prípravný výbor). Návrh podpíšu členovia prípravného výboru a uvedú svoje mená a priezviská, rodné čísla a adresy bydliska. Ďalej uvedú, kto z členov starších ako 18 rokov je splnomocnencom oprávneným konať v ich mene. Vzor návrhu na registráciu je uvedený v prílohe. 

K návrhu pripoja stanovy (v dvoch exemplároch), v ktorých musia byť uvedené:

názov združenia, ktorý musí byť v súlade so zákonom NR SR č 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,

sídlo, ak je sídlo v Bratislave alebo v Košiciach, je nutné v adrese uviesť aj mestskú časť,

cieľ jeho činnosti,

orgány združenia, spôsob ich ustanovenia, určenie orgánov a funkcionárov oprávnených konať v mene združenia, ustanovenia o organizačných jednotkách, pokiaľ budú zriadené a pokiaľ budú konať vo svojom mene, zásady hospodárenia,

zánik združenia.

K návrhu je nutné pripojiť aj potvrdenie o zaplatení správneho poplatku vo výške 66 €. Poplatok je možné uhradiť kolkovými známkami – v tom prípade sa odporúča ich zaslanie v poistenej zásielke, poštovým poukazom typu U alebo prevodom z účtu na účet správneho orgánu. Pri platbe poštovým poukazom je nutné k návrhu priložiť originál ústrižku poštového poukazu, pri platbe prevodom originál avíza banky potvrdzujúceho vykonanie úhrady. 

Účet správneho orgánu vedený v Štátnej pokladnici je : 

Ministerstvo vnútra SR 
č.účtu: 7000180314 
kód banky: 8180 
variabilný symbol: 2210045 
konštantný symbol: 3818

Ak návrh nemá náležitosti podľa zákona, alebo ak sú údaje v ňom neúplné alebo nepresné, ministerstvo na to prípravný výbor bezodkladne, najneskôr do 5 dní od doručenia návrhu, upozorní s tým, že dokiaľ vady nebudú odstránené, konanie o registrácii sa nezačne. 

Konanie o registrácii sa začne dňom, keď ministerstvu došiel návrh, ktorý nemá vady. O dni začatia ministerstvo bezodkladne upovedomí splnomocnenca prípravného výboru. 


Ministerstvo registráciu odmietne, ak z predložených stanov vyplýva, že:

ide o politickú stranu a politické hnutie, o organizáciu zriadenú na zárobkovú činnosť alebo na zabezpečenie riadneho výkonu určitých povolaní, alebo o cirkev a náboženské spoločnosti,

stanovy nie sú v súlade so zákonom,

ide o nedovolené združenie,

ciele združenia sú v rozpore s požiadavkami zákona (§ 5).


O odmietnutí registrácie rozhodne ministerstvo do 10 dní od začatia konania a rozhodnutie doručí splnomocnencovi prípravného výboru. 

Proti rozhodnutiu o odmietnutí registrácie môžu členovia prípravného výboru podať do 60 dní odo dňa, keď rozhodnutie bolo ich splnomocnencovi doručené, opravný prostriedok na Najvyšší súd Slovenskej republiky. 

 

Neziskové organizácie

Zákon č. 213/1997 Z. z. v znení novely zákona č. 35/2002 definuje neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby ako právnickú osobu, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa  nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov a musí sa použiť v celom rozsahu na zabezpečenie  všeobecne prospešných služieb.

Zákon okrem vymedzenia pojmu  neziskovej organizácie  a druhu všeobecne prospešných služieb  upravuje aj založenie,  zrušenie a zánik neziskovej organizácie, orgány neziskovej organizácie a ich právomoci, hospodárenie neziskovej organizácie a účtovníctvo.

Novela zákona č. 35/2002 Z .z. zaviedla definíciu neziskovej organizácie tak, aby boli zrejmé obidva základné definičné znaky tejto právnej formy a to poskytovanie všeobecne  prospešných služieb ako predmet činnosti  neziskovej organizácie a neziskovosť ako základné kritérium fungovania neziskovej organizácie.

V porovnaní s pôvodnou právnou úpravou sa definícia neziskovej organizácie doplnila o  princíp neziskovosti. Vyjadrenie tohto princípu v definícii má význam najmä z toho dôvodu, že odlišuje neziskovú organizáciu od podnikateľských subjektov, ktoré tiež môžu poskytovať podobné služby. Podstata tohto princípu spočíva v tom, že hoci nezisková organizácia môže okrem poskytovania všeobecne prospešných služieb vykonávať samostatne vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť aj ďalšiu činnosť za účelom dosiahnutia zisku,táto jej činnosť nesmie priamo či nepriamo viesť k materiálnemu prospechu jej zakladateľov, členov orgánov, ani zamestnancov. Zisk po zdanení musí nezisková organizácia použiť na poskytovanie všeobecne prospešných služieb, pre ktoré bola založená.

 Všeobecne prospešnými službami  sú najmä: 

- poskytovanie zdravotnej starostlivosti

- poskytovanie  sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť

- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt

- ochrana ľudských práv a základných slobôd

- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry

- výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby

- tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva

- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti

- zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu

Ak má nezisková organizácia poskytovať služby podľa osobitných predpisov napr. sociálne, zdravotnícke služby, môže tieto služby poskytovať  len vtedy, ak spĺňa podmienky na ich poskytovanie upravené osobitnými predpismi (napríklad zákon NR SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov a pod.).

Neziskovú organizáciu môže založiť fyzická osoba, právnická osoba alebo štát, ak to nevylučuje osobitný zákon (zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov). Zakladá sa zakladacou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov všetkých zakladateľov musí byť úradne osvedčená.

Neziskovú organizáciu môže založiť aj jeden  zakladateľ, pravosť jeho podpisu musí byť úradne osvedčená. Zakladaciu listinu môže uzavrieť aj splnomocnenec, ktorý má na to plnomocenstvo. Plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom sa pripojí k zakladacej listine.

 Zakladacia listina obsahuje:

 názov  a sídlo neziskovej organizácie

dobu, na akú sa nezisková organizácia zakladá, ak nie je založená na dobu neurčitú

 druh všeobecne prospešných služieb  (§ 2 ods. 2)

 meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, rodné číslo fyzickej osoby alebo identifikačné číslo právnickej osoby, trvalý pobyt fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby, ak sú zakladateľmi

 meno, priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu prvých členov správnej rady, dozornej rady (revízora), riaditeľa a členov ďalšieho orgánu , ak je zriadený

peňažné vklady jednotlivých zakladateľov, nepeňažné vklady jednotlivých zakladateľov a ich peňažnú hodnotu určenú znaleckým posudkom, ak sú vložené

Súčasťou zakladacej listiny je štatút neziskovej organizácie.

Štatút obsahuje najmä:  

názov a sídlo neziskovej organizácie

druh všeobecne prospešných služieb

spôsob zverejnenia podmienok poskytovania jednotlivých druhov všeobecne prospešných služieb   

orgány neziskovej organizácie a vymedzenie ich pôsobnosti

počet členov, spôsob voľby a dĺžku funkčného obdobia správnej rady a dozornej  rady (revízora) alebo ďalšieho orgánu, ak je zriadený

čas uschovávania zápisníc zo zasadnutí orgánov neziskovej organizácie

spôsob zverejnenia výročnej správy

 spôsob majetkového vyporiadania pri zrušení neziskovej organizácie 

Nezisková organizácia vzniká dňom, keď rozhodnutie obvodného úradu v sídle kraja (registrového  úradu) o registrácii nadobudlo právoplatnosť. Registrovým úradom je obvodný úrad v sídle kraja príslušný podľa sídla neziskovej organizácie.

Písomný návrh na zápis neziskovej organizácie do registra musí podať zakladateľ alebo osoba na to ním písomne splnomocnená do 60 dní od založenia neziskovej organizácie. Pravosť podpisu navrhovateľa musí byť úradne osvedčená.

Do vzniku neziskovej organizácie konajú vo veciach súvisiacich so vznikom neziskovej organizácie jej zakladatelia spoločne alebo ten z nich, ktorého na to písomne splnomocnili.

Súčasťou návrhu na zápis je

zakladacia listina, (pravosť podpisu musí byť úradne osvedčená)

štatút   2x

čestné vyhlásenie zakladateľov, v ktorom sa musia uviesť údaje o tom, v ktorých neziskových organizáciách pôsobili alebo pôsobia ako zakladatelia alebo členovia orgánov neziskovej organizácie (pravosť podpisu musí byť úradne osvedčená)

výpis z registra trestov riaditeľa (nie starší ako 3 mesiace)

výpis z Obchodného registra, ak je zakladateľom obchodná spoločnosť (nie starší ako 30 dní)

plnomocenstvo, ak zakladaciu listinu uzaviera splnomocnenec

v prípade nepeňažného vkladu aktuálny znalecký posudok

kolkovú známku v hodnote 66,- €

 Štatút musia podpísať všetci zakladatelia. 

Ak má nezisková organizácia poskytovať služby upravené osobitnými predpismi  je povinná do 30 dní od splnenia podmienok ustanovených týmito osobitnými predpismi preukázať ich splnenie registrovému úradu.

Nesplnenie tejto povinnosti má za následok  zrušenie neziskovej organizácie (§ 14 písm. f zákona o neziskových organizáciách).

Registrový úrad vydá rozhodnutie o registrácii a vykoná zápis do registra, ak zakladacia listina a štatút  sú v súlade so zákonom. Zápis do registra sa vykoná ku dňu určenému v návrhu na zápis. Ak sa rozhodnutie o vykonaní zápisu vydá neskôr alebo návrh neobsahuje deň, ku ktorému sa má zápis vykonať, vykoná sa zápis ku dňu vydania tohto rozhodnutia.

Do registra sa zapíše bez zbytočného odkladu aj zmena alebo zánik zapisovaných skutočností.

Identifikačné číslo pridelí neziskovej organizácii registrový úrad.  Údaje zapísané do registra, ako aj ich zmeny zašle registrový úrad do 10 dní od vykonania zápisu na zverejnenie v Obchodnom vestníku Ministerstvu vnútra a Štatistickému úradu Slovenskej republiky.

Na konanie a rozhodovanie o registrácií sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších prepisov.

 Registrový úrad zamietne registráciu, ak z predložených listín vyplýva, že :

nejde o neziskovú organizáciu podľa tohto zákona

nejde o poskytovanie všeobecne prospešných služieb

zakladacia listina a štatút nie sú v súlade s týmto zákonom

zakladateľ neziskovej organizácie je súčasne zakladateľom alebo členom orgánu neziskovej organizácie, ktorá spĺňa podmienky na zrušenie podľa § 15 ods. 1 písm. c).

Proti rozhodnutiu o zamietnutí registrácie môže účastník konania podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na registrovom úrade, ktorý vydal rozhodnutie o zamietnutí registrácie. Odvolacím orgánom je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, odbor vnútorných vecí, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29.

Registrový úrad dohliada, či nezisková organizácia plní účel a poskytuje všeobecne prospešné služby, na ktoré bola založená. Na tento účel vyhodnocuje obsah výročných správ a v prípade zistenia nedostatkov upozorňuje na ne orgány neziskovej organizácie, požaduje vykonanie nápravy, ako aj splnenie povinností uložených zákonom. Ak sa náprava  nevykoná, môže registrový úrad podať návrh na zrušenie neziskovej organizácie.

Nezisková organizácia môže podnikať podľa osobitných predpisov za podmienky, že touto činnosťou sa dosiahne účelnejšie využitie jej majetku a nebude ohrozená kvalita, rozsah a dostupnosť služieb, pre ktoré bola založená. Nemôže sa zúčastňovať na podnikaní iných osôb a nemôže uzatvárať zmluvu o tichom spoločenstve. Príjmy z činnosti neziskovej organizácie podliehajú daňovým povinnostiam podľa platných daňových zákonov. Prostriedky neziskovej organizácie nesmú byť použité na financovanie činnosti politických strán a politických hnutí ani na prospech kandidáta na volenú funkciu. Nezisková organizácia nesmie viazať poskytovanie svojich všeobecne prospešných služieb na poskytovanie darov od fyzických osôb alebo právnických osôb.

Zdroj: Platná legislatíva a web stránka Ministerstva vnútra