Výskumy a publikácie

V tejto časti webovej stránky nájdete zaujímavé výskumy, štúdie, analýzy a príspevky zamerané na oblasť dobrovoľníctva.

2015

Ocenenie Dobrovoľník roka: prepájanie rozvojovej pomoci a dobrovoľníctva

2012

Studie "Dobrovolnictví v sociálních službách" - publikácia, ktorú vydala Ing. Daniela Lusková, Štěpánka Lusková, Česká republika, 2012

Dobrovoľníctvo a čo ty? - publikácia, ktorú vydala Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Prešov, 2012

Make your European year - publikácia, ktorá bola vydaná pri príležitostí Európskeho roka aktívneho starnutia a medzigeneračného dialógu

Aktívne občianstvo a mimovládny sektor na Slovensku - publikácia, ktorú vydalo občianske združenie VČELÍ DOM, 2012 (anglická verzia je dostupná tu)

Dobrovoľníctvo na Slovensku: výskumné reflexie - publikáciu ktorú vydala Iuventa - Slovenský inštitút mládeže, 2012

2011

State of the World´s Volunteerism Report - publikácia, ktorú vydala Organizácia spojených národov pri príležitosti 10. výročia vyhlásenia Medzinárodného dňa dobrovoľníkov.

Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry - publikácia, ktorú vydalo Národné osvetové centrum pri príležitosti Európskeho roka dobrovoľníctva 2011.

INEX Slovakia publikoval výsledky dvoch zaujímavých výskumov - prvý sa týkadobrovoľníctva a mladých ľudí z rôznych krajín, ten druhý sa zameriava na typy dobrovoľníkov. Oba výskumy boli realizované v čase od júna do septembra 2011 a výskumný súbor bol tvorený zahraničnými dobrovoľníkmi na Medzinárodných táboroch dobrovoľníckej práce na Slovensku.

Dobrovoľníctvo - keď pomoc baví a zábava pomáha - výstupy z výskumu dobrovoľníctva, realizovaného v rámci Národného projektu Európskeho roka dobrovoľníctva 2011.

Zákon pre dobrovoľníkov - Správy STV, 5.7.2011

Dobrovoľník daruje 3% z dane - etrend, 6.7.2011

Talianske národné dobrovoľnícke centrum SPES vydalo v rokoch 2006 - 2011 tzv. "country reports" zamerané na rozvoj a stav dobrovoľníctva v 27 krajinách EU. Všetky správy nájdete už aj na webe. Radi by sme však upozornili, že správa za Slovensko bola dokončená na jar 2007, takže už nie je veľmi aktuálna. Všetky správy nájdete zverejnenétu.

Policy Brief 3 - Dobrovoľníctvo v dlhodobej starostlivosti o starších ľudí - čo o ňom ne/vieme a čo potrebujeme riešiť (Beáta Balogová, Alžbeta Mračková, Kvetoslava Repková; Bratislava, júl 2011)

2010

Štúdiu o dobrovoľníctve v EU, ktorú vydala Európska komisia, nájdete tu.

2009

Národná správa o stave spolupráce medzi univerzitami a dobrovoľníckym sektorom na Slovensku, ktorú v roku 2009 pripravilo CARDO v rámci projektu Value.

Občianske združenie INEX Slovakia zrealizovalo Predvýskum a Výskum na tému "Postoje k dobrovoľníctvu u mladých ľudí - dobrovoľníkov na Medzinárodných táboroch dobrovoľníckej práce.

Európske dobrovoľnícke centrum v Bruseli (CEV) vydalo dokument s názvom "Volunteering in Slovakia - Facts and Figures Report". Text pripravila Katarína Nikodemová, ktorá bola v CEV na trojmesačnej stáži. Správa vyšla v januári 2009 v anglickom jazyku a nájdete tu

Analýza dobrovoľníctva na Slovensku - práca tímu autorov: Eduard Marček, Alžbeta Brozmanová Gregorová a Alžbeta Mračková

2008

10. - 13. septembra 2008 sa v Bratislave konala konferencia s názvom Európske dobrovoľnícke fórum. Cieľom konferencie bolo vytvoriť priestor pre diskusiu expertov v oblasti dobrovoľníctva a identifikovať súčasné a budúce trendy v tejto oblasti. Na konferencii sa zúčastnili zástupcovia detských a mládežníckych organizácií, právni experti, tvorcovia politiky a zástupcovia iných relevantných inštitúcií. Počas konferencie bol vytvorený manifest, ktorý poukazuje na najdôležitejšie výstupy, odporúčania a požiadavky mladých Európanov v oblasti Európskej politiky zameranej na oblasť dobrovoľníctva. Viac informácií o konferencii nájdete tu. Na konferencii sa aktívne zúčastnilo aj CARDO. Náš príspevok nájdete tu.

Uznesenie Európskeho parlamentu (Výboru pre regionálny rozvoj) o prinose dobrovoľnickej prace pre hospodársku a sociálnu súdržnosť

Knižka "Dobrovoľníctvo a právna úprava", ktorú vydala Nadácia otvorenej spoločnosti je už online na webe, môžete si ju stiahnuť na:http://www.partnerstva.sk/buxus/generate_page.php?page_id=847

10 rokov dobrovoľníctva na Slovensku - príspevok CARDO na konferencii o dobrovoľníctve, ktorá sa konala v Kroměříži v dňoch 5. - 6. mája 2008

2007

Katerina Hadzi-Miceva: Komparatívna analýza dobrovoľníctva v európskych právnych systémoch a praxi

Helping Out - National Survey 2007 – Prieskum darcovstva a dobrovoľníctva v Anglicku a Walese

Sú dobrovoľníci na Slovensku vymierajúcim druhom? Výsledky prieskumu zameraného na zisťovanie počtu dobrovoľníkov pracujúcich v organizáciách zaregistrovaných v databáze virtuálneho dobrovoľníckeho centra www.dobrovolnictvo.sk realizovaného občianskym združením CARDO pri príležitosti 5.decembra - Medzinárodného dňa dobrovoľníkov v novembri 2007. Výsledky prieskumu a Údaje z prieskumu

Správa o stave dobrovoľníctva v Českej republike - Európske dobrovoľnícke centrum v Bruseli vydalo v júli 2007 štúdiu od dobrovoľnícte v Českej republike. Štúdiu v anglickom jazyku nájdete pod názvom Volunteering in the Czech republic / Facts and Figures Reporttu.

Eurobarometer o zapájaní občanov EU do dobrovoľníctva z roku 2007 nájdete tu.

2006

Stanovisko EHSV - "Dobrovoľná činnosť, jej úloha v európskej spoločnosti a jej vplyv" -Stanovisko EHSV

2005

Dobrovoľníci – prípadové štúdie – táto publikácia autorov L.Marošiovej a J. Majchráka sa zameriava na analýzu dobrovoľníctva z pohľadu dobrovoľníkov, manažérov dobrovoľníkov, a tých, ktorí z dobrovoľníckej činnosti profitujú. Publikácia prostredníctvom šiestich prípadových štúdií „grassroot“ organizácií poskytuje bližší pohľad na ľudí aktívnych v oblasti dobrovoľníctva, na formy dobrovoľníckych aktivít. Publikáciu je dostupná tu.

Štúdia o dobrovoľníctve, jeho systéme na Slovensku a v niektorých vybraných krajinách Európskej únie, Kanady a jeho integrácia do rozvojovej a humanitárnej pomocivypracovaná Ekumenickou radou cirkví na Slovensku pre Platformu mimovládnych rozvojových organizácií, ktorej cieľom je oboznámenie sa s dobrovoľníctvom a jeho systémom na Slovensku a v krajinách Európskej únie, pripravenie správy o najlepších praktikách a skúsenostiach a zároveň oboznámenie sa so systémom vysielania dobrovoľníkov do krajín tretieho sveta a zozbierať informácie o integrácii dobrovoľníctva do systému rozvojovej a humanitárnej pomoci a organizáciach zabezpečujúcich túto činnosť. Štúdia je dostupná tu.

2002

Dobrovoľníctvo v meste Banská Bystrica - zborník z odborného seminára, ktorý sa konal 18.10 2002 v Banskej Bystrici. Publikácia sa venuje konkrétnym formám dobrovoľníckym aktivitám realizovaným v meste Banská Bystrica, ale aj úlohe a poslaniu Centra dobrovoľníctva pri rozvoji dobrovoľníctva. O publikácii sa môžete informovať tu.

Archív noviniek:

január 2011február 2011marec 2011apríl 2011máj 2011jún 2011júl 2011august 2011,september 2011október 2011november/december 2011december 2011

január 2010február 2010marec 2010apríl 2010máj 2010jún 2010, leto 2010september 2010október 2010november 2010december 2010

Publikácie, webové stránky a vysokoškolské práce na tému dobrovoľníctva a súvisiace témy:

Diplomová práca Jany Ugróczy (2010) s názvom Motivácia dobrovoľníkov v manažmente neziskových organizácií.

Možnosti využitia dobrovoľníckeho potenciálu sociálnymi organizáciami - diplomová práca Zuzany Tureničovej z Katedry sociálnej práce Univerzity Komenského v Bratislave z roku 2006. - Možnosti využitia dobrovoľníckeho potenciálu sociálnymi organizáciami

Dobrovoľnícka práca seniorov v sociálnych službách z aspektu andragogiky - ide o dizertačnú prácu PaedDr. Tatiany Matulayovej, PhD. z Filozofickej fakulty UK v Bratislave z roku 2003, v ktorej okrem definovania základných pojmov možno nájsť pohľad na dobrovoľníctvo ako andragogickú tému, pričom sa táto práca špeciálne venuje dobrovoľníctvu seniorov v sociálnych službách. Práca je dostupná na stiahnutie tu.

Bussard A., Marček E., Markuš M., Bunčák M., Mazurkiewicz P.: Spoločensky zodpovedné podnikanie na Slovensku. Bratislava, Nadácia Integra, 2006.

Bútora, M. - Bútorová Z., Mimovládne organizácie a dobrovoľníctvo na Slovensku očami verejnej mienky I. Edícia Tretí sektor a dobrovoľníctvo 1/1996. Bratislava, SPACE, 1996.

Bútora M. - Fialová Z.: Neziskový sektor a dobrovoľníctvo na Slovensku, Bratislava, SAIA-SCTS -FOCUS 1995

Demeš P.: Mimovládne organizácie a dobrovoľníctvo. In: Kollár M., Mesežnikov G.: Slovensko 2002 - Súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava, Inštitút pre verejné otázky, 2002.

Dudeková G., Dobrovoľné združovanie na Slovensku v minulosti, Bratislava, SPACE, 1998.

Filadelfiová J., Dluhá M., Marček E., Košičiarová S., Poznávanie tretieho sektora na Slovensku, Bratislava, SPACE, 2004.

Gregorová A.: Manažment dobrovoľníckej práce v organizáciách. Banská Bystrica, Centrum dobrovoľníctva, o.z., 2002.

Iuventa: Národná správa o implementovaní spoločných cieľov pre dobrovoľnícke aktivity mladých ľudí v Slovenskej republike, Európska komisia, 2006. Bratislava, Iuventa, 2006.

Kadlecová J., Vajdová K.: Mimovládne neziskové organizácie a dobrovoľníctvo. In: Kollár M., Mesežnikov G.: Slovensko 2003, Súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava, Inštitút pre verejné otázky, 2003.

Králiková N.: Ja nie som dobrovoľník! Ja to robím len tak! Bratislava, Iuventa, 2006. Marček E.: Financovanie neziskového sektora na Slovensku po roku 1989. Bratislava, Panet pre Inštitút pre verejné otázky, 2004.

McCurley S., Lynch R.: Manažment dobrovoľníkov – Ako zmobilizovať všetky zdroje komunity. Bratislava, SAIA-SCTS, 2000.

Mydlíková E. a kolektív: Dobrovoľníctvo na Slovensku alebo “Čo si počať s dobrovoľníkom”. Bratislava, Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, 2002.

Nadácia Pontis: Firemné dobrovoľníctvo – Sprievodca úspešným projektom. Bratislava, Nadácia Pontis, 2006.

Rada mládeže Slovenska: Zborník - Konferencia / Mladí ľudia a dobrovoľníctvo na miestnej a regionálnej úrovni. Bratislava, Rada mládeže Slovenska, 2005.

Strečanský B., Bútora M., Vajdová K., Szatmáry Z., Bútorová Z., Kubánová M., Woleková H.: Mimovládne neziskové organizácie a dobrovoľníctvo. In: Bútora M., Kollár M., Mesežnikov G.: Slovensko 2005, Súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava. Inštitút pre verejné otázky, 2006

Tošner J., Sozanská O.: Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích. Praha, Portál , 2002.

Urbaníková I., Čaučíková Z.: Dimenzie dobrovoľníka/Dobrovoľník a deti. Bratislava, eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, 2002.

Vajdová K., Mimovládne neziskové organizácie a dobrovoľníctvo. In: Kollár M., Mesežnikov G.: Slovensko 2004, Súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava, Inštitút pre verejné otázky, 2005.

Woleková H. - Petrášová A. - Toepler S. - Salamon M.L., Neziskový sektor na Slovensku – ekonomická analýza, Bratislava, SPACE, 2000.

Woleková H., Baťová K., Salamon M.L., Sokolowski S.W., Dobrovoľníctvo vo svetle výskumu, Bratislava, SPACE, 2002.

YMCA Slovensko, Agentúra AKO: Dobrovoľníctvo ako konkurenčná výhoda uchádzača o zamestnanie v cieľovej skupine personalistov a znalosť dobrovoľníckych organizácií. Bratislava, YMCA Slovensko, 2004.

Bakalárske práce z oblasti dobrovoľníctva na PF UMB:

JONIAKOVÁ, J.: Prínos dobrovoľníckej činnosti v Klube Pathfinder – Prieskumník z pohľadu dobrovoľníkov. Banská Bystrica : PF UMB, 2007. Vedúca práce: Alžbeta Brozmanová Gregorová.

KARASOVÁ, J.: Práca s dobrovoľníkmi v občianskom združení Klub prieskumník – Pathfinder Banská Bystrica : PF UMB, 2006. Vedúca práce: Alžbeta Brozmanová Gregorová.

KYKLOŠOVÁ, M.: Dobrovoľníctvo v OZ Návrat, Centrum Žilina ako spôsob trávenia voľného času. Banská Bystrica : PF UMB, 2007. Vedúca práce: Alžbeta Brozmanová Gregorová.

MACKOVÁ, Z.: Systém vedenia a vzdelávania dobrovoľníkov v občianskom združení Návrat. Banská Bystrica : PF UMB, 2006. Vedúca práce: Alžbeta Brozmanová Gregorová.

PAĽOVOVÁ, J.: Práca dobrovoľníkov v programe JEV – Jezuistskí dobrovoľníci. Banská Bystrica : PF UMB, 2007. Vedúca práce: Alžbeta Brozmanová Gregorová.

PETRINCOVÁ, V.: Mládežnícka skupina ako forma participácie mládeže na komunitnom rozvoji. Banská Bystrica : PF UMB, 2005. Vedúca práce: Alžbeta Gregorová.

SUŠIENKOVÁ, K.: Práca s dobrovoľníkmi v nadácii Krajina harmónie. Banská Bystrica : PF UMB, 2006. Vedúca práce: Alžbeta Brozmanová Gregorová.

Publikácie na stiahnutie:

manuál ELLA v slovenskom jazyku (manuál k dobrovoľníckemu programu pre domovy seniorov)

manuál ELLA v nemeckom jazyku

Kniha portrétov - produkt projektu Zostaňme aktívni, staňme sa dobrovoľníkmizameraného na dobrovoľnícke výmeny seniorov

Portrait Book - v anglickom jazyku

Recommendation Book - v anglickom jazyku

Okrem týchto publikácií sa CARDO - Národné dobrovoľnícke centrum podieľalo aj na ďalších:

Gregorová, A., Marček, E., Mračková, A. (2009). Analýza dobrovoľníctva na Slovensku (Analysis of Volunteering in Slovakia),Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, OZ Pedagóg, PDCS, o.z., PANET, Banská Bystrica.  (starsia verzia analýzy na stiahnutie tu: http://www.partnerstva.sk/buxus/docs//Dobrovolnictvo/PDCS_Analyza_dobrovolnictva_SK.pdf )

Hatoková a kol. (2009): Sprevádzanie ťažko chorých a zomierajúcich. Dobrovoľníctvo v nemocniciach a paliatívnych zariadeniach, Vydavateľstvo Don Bosco, Bratislava.

Mračková, A., Vlašičová, J.(2007). Volunteering in Slovakia. In: Volunteering Across Europe, SPES, Rome.

Mračková, A. (2004). Interakcia lekár – pacient pri poskytovaní nepriaznivej správy. In: Sociológia, 36, 1, pp.57-84.

JUHÁSOVÁ a kol (2004).: Príručka dobrovoľníka Dobrovoľníckej skupiny Vŕba, Luko, Bratislava.

Slovensko 2009. Súhrnná správa o stave spoločnosti a trendoch na rok 2010

Slovensko 2008. Súhrnná správa o stave spoločnosti

Slovensko 2007. Súhrnná správa o stave spoločnosti