Pracuj u nás

Stáže pre študentov stredných a vysokých škôl

CARDO – Národné dobrovoľnícke centrum organizuje program krátkodobých študentských stáží ako možnosť pre študentov oboznámiť sa s činnosťou neziskovej organizácie. Krátkodobá študentská stáž je určená študentom stredných a vysokých škôl, s ktorými má CARDO záujem uzavrieť dohodu o vzájomnej spolupráci.

Radi by sme vytvorili alternatívu k prestížnym ponukám stáží, ktoré dostávajú študenti v zahraničí a ukázali, že aj doma je o kvalitných študentov konkrétny záujem. 

Na absolvovanie krátkodobej študentskej stáže neexistuje právny nárok, zároveň absolvovanie stáže nezakladá nárok na následné vytvorenie pracovného pomeru v rámci CARDO. O prijatí a umiestnení študenta rozhodujú v neposlednom rade i aktuálne kapacitné možnosti CARDO. 

Krátkodobá študentská stáž sa realizuje v ústredí CARDO je určená študentom prvého aj druhého stupňa vysokoškolského štúdia, niektoré typy stáží sú vhodné aj pre študentov postgraduálneho štúdia a všetkým typom stredných škôl a gymnázií.

Stáž je možné absolvovať v priebehu mesiacov september až jún (výnimočne, v prípade potreby CARDO aj v mesiacoch júl a august).

Odporúčaná dĺžka stáže je 3 - 8 týždňov. V prípade požiadavky CARDO, ako aj so súhlasom a záujmom stážistu, je možné stáž na predĺžiť maximálne na 12 týždňov.

O definitívnom umiestnení študenta na konkrétnom pracovnom mieste rozhoduje výkonný riaditeľ. Študentovi pri nástupe na stáž je pridelený garant, ktorý je zodpovedný za odbornú náplň, plán stáže a zároveň zaškolenie študenta. CARDO neposkytuje za vykonanú stáž finančnú odmenu.

CARDO ponúka:

- intelektuálne motivujúci a komplexný, no zároveň reálne zvládnuteľný projekt so širším potenciálom pre osobný rozvoj a učenie

- poskytnutie potvrdenia o stáži pre študijné oddelenie, ktoré zabezpečí stážistovi pridelenie kreditov  za túto stáž v súlade s podmienkami fakulty

- spolupodieľanie sa na príprave a realizácií projektov

- pridelenie interného mentora

- interakciu a prezentáciu výstupov stáže pred vyšším manažmentom

- integráciu stážistu/tky do firemnej kultúry a internej dynamiky tímu

- mobilný telefón

Dokumenty, ktoré treba zaslať:

- štruktúrovaný životopis

- motivačný list s dôrazom na odborné zameranie študenta, s uvedením mimoškolských aktivít a s dostatočne odôvodneným záujmom o stáž

- potvrdenie o štúdiu

- odporúčanie od vyučujúceho navštevovanej školy

Kontakt:

Mgr. Lucia Žatko

lucia.z@dobrovolnictvo.sk

CARDO – Národné dobrovoľnícke centrum

Tomášikova 3/A, 821 01 Bratislava